czkomplex.cz


Dotazník

Tento dotazník je anonymní.


 • Zaměstnávám
 • Mám mimo sebe vedoucí zaměstnance
 • Moji zaměstnanci pracují
  • Výroba
  • Stravování a ubytování
  • Doprava
  • Služby
 • Moji zaměstnanci jezdí
 • Moji zaměstnanci pracují s
 • Moji zaměstnanci pracují ve výškách/hloubkách (1,5 m nad/pod úrovní okolí)
 • Jsem zodpovědný za místní komunikaci nebo parkoviště
 • Sídlím v
 • Mám sklad
 • Mám zavedenu
 • Topím na
  • Mám dodavatele tepla
Vaše povinnosti:

 • Převzetí a předání stavby lešení
 • Poučení zaměstnanců o rizicích práce před započetím stavby
 • Stavební deník
 • Předání a převzetí pracoviště
 • Technologické postupy stavby
 • Koordinátor stavby
 • Smlouva s provozovatelem o likvidaci odpadu
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy (dle používaných technologií a prováděných prací)
 • Provozní deník kotelny
 • Protokol určení vnějších vlivů
 • Provozní řád skladu
 • Dopravně provozní řád
 • Poučení pro práci s počítačem
 • Kontrola vázacích prostředků
 • Návod k obsluze vysokozdvižných vozíků
 • Sanitační řád
 • Provozní řád
 • Školení hygienického minima pro zaměstnance
 • Dokumentace HACCP
 • Bezpečnostní listy používaných látek a směsí
 • Pověření vedoucích zaměstnanců nad vyhrazenými technickými zařízeními
 • Mzdový výměr
 • Minimálně externí poradenství v oblasti prevence rizik
 • Laboratorní řád
 • Školení bezpečné práce s ručním elektrickým nářadím
 • Školení bezpečné práce s malou mechanizací (např. s paletovým vozíkem)
 • Školení bezpečné práce s ručním nářadím
 • Školení bezpečné práce se zahradním nářadím
 • Kontrola hlavního uzávěru
 • Místní provozní bezpečnostní předpis
 • Hlášení pro KHS o používání chemických látek a směsí
 • Školení zaměstnanců pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Místní provozní bezpečnostní předpis bezpečná práce s jeřábem
 • Školení jeřábníků a vazačů
 • Řád ohlašovny požárů (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Tématické plány a časové rozvrhy školení (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Směrnice pro práci s otevřeným ohněm (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Přehled umístění výstražných značek a věcných prostředků PO (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Požární řád (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Požární poplachové směrnice (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Požární evakuační plán (grafický evakuační plán pouze ve složitých objektech, jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určené dokumentací PO)
 • Organizace zabezpečení požární ochrany (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Informace o základních povinnostech při požáru a tísňových telefonních číslech (pouze bez zvýšeného nebezpečí)
 • Dokumentace zdolávání požárů včetně operativní karty (ve zvláštních případech, určeno dokumentací PO)
 • Základní školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno v dokumentaci)
 • Základní školení požární ochrany v rámci BOZP ( nejsem v požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Základní školení požární ochrany samostatné (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Požární kniha
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Odborná příprava preventisty (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Revize a kontroly zdvihacích zařízení
 • Školení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 50/1978 Sb.)
 • Požárně bezpečnostní zařízení
 • Potřebujete - hydrant
 • Potřebujete - hasící přístroje
 • Potřebujete - osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Potřebujete - lékárničku
 • Začlení - dokumentace zdolávání požáru
 • Začlení - směrnice svařování
 • Začlenění - organizace zabezpečení PO
 • Začlenění - požární preventivní hlídky
 • Začlenění - požární poplachové směrnice
 • Začlenění - směrnice požárního evakuačního plánu
 • Školení práce s paletovými vozíky
 • Školení práce s vysokozdvižnými vozíky
 • Školení práce s nebezpečnými chemickými látkami
 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Pracovní smlouva se zaměstnancem
 • Revize instalace plynu
 • Revize plynových spotřebičů
 • Revize komínů a spalinových cest
 • Revize elektroinstalace
 • Elektrorevize zařízení a spotřebičů
 • Dokument o rizicích vyplývajících ze společné činnosti firem
 • Smlouva s pronajímatelem
 • Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Revize a kontroly tlakových nádob
 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Školení bezpečné práce s pilou
 • Školení bezpečné práce s křovinořezem
 • Lékárnička
 • Hasicí přístroje
 • Směrnice pro obsluhu tlakových nádob
 • Místní provozní bezpečnostní předpis skladového hospodářství
 • Směrnice zakazující práce těhotným ženám a mladistvým
 • Směrnice pro používání mechanizace
 • Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz kotelny
 • Směrnice - havarijní plán
 • Směrnice pro bezpečnou práci s nebezpečnými chemickými látkami
 • Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařské péče
 • Roční prověrka stavu BOZP ve firmě
 • Plán školení
 • Plán údržby
 • Plán revizí
 • Kniha úrazů
 • Kniha kontrol BOZP
 • Vstupní nebo periodické školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
 • Zpracování a oznámení kategorizace prací pro jednotlivé činnosti zaměstnanců
 • Stanovení odpovědnosti osob v oblastech BOZP
 • Popis pracovní činnosti
 • Psychologické vyšetření řidičů vozidel nad 3,5 t a autobusů
 • Školení profesní - řidiči
 • Školení řidičů využívajících automobil do 3,5t ke služebním účelům
 • Směrnice pro vyhodnocení rizik a přidělení osobních ochranných pracovních prostředků
 • Návody k používaní nářadí, strojů a přístrojů